mitsubishi_logo

Regulamin konkursu Eclipse Cross

Opublikowano

REGULAMIN KONKURSU
„Eclipse Cross Pre-lounch”

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu „Eclipse Cross Pre-lounch” (zwanego dalej “Konkursem”) jest Digital Brothers sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-808) przy ul. Wiertniczej 104, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000509290 (zwana dalej "Organizatorem"). Fundatorem nagród w Konkursie jest MMC Car Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 45A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000168121 (zwana dalej „Fundatorem”).
 2. Operatorem technicznym Konkursu jest Digital Brothers sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
  (03-808) przy ul. Wiertniczej 104, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000509290, (zwana dalej „Operatorem”).
 3. Konkurs przeprowadzany jest w serwisach Facebook.
 4. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik biorący udział w Konkursie (zwany dalej "Uczestnikiem") akceptuje poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, Fundatora oraz na profilu Facebook’owym Fundatora.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, Operatora oraz innych osób lub podmiotów zaangażowanych w organizowanie Konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa, krewnych, małżonków krewnych, powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia bądź pozostające z pracownikami lub współpracownikami Organizatora i Operatora w faktycznym pożyciu.
 7. Konkurs trwa od 14 lipca 2017 roku, od godziny 15:00 do 16 lipca 2017 roku, do godziny 24:00.
 8. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, w skład której wejdzie dwóch członków delegowanych przez Organizatora i jeden członek delegowany przez Operatora.
 9. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).

 

 • 2. Warunki uczestnictwa
 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca obywatelstwo polskie oraz posiadająca miejsce stałego zamieszkania w Polsce.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, osoba przystępująca do Konkursu musi posiadać aktywne, publiczne konto w Serwisie Społecznościowym Facebook.
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 4. Osoby przystępujące do Konkursu zgadzają się, w przypadku wygrania Nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska, nicku lub innej nazwy, pod którą Uczestnik występuje w Serwisie Facebook, przez Organizatora lub Operatora.
 5. Uczestnictwo w Konkursie polega na spełnieniu oznaczonych w niniejszym Regulaminie zadań z zastrzeżeniem, iż w ramach ich realizacji Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego.
 6. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z niniejszym Regulaminem, który stanowi jedyny wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich Konkurs jest przeprowadzany. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jakiejkolwiek podstawy do dochodzenia roszczeń wobec Organizatora lub Operatora Konkursu.

 

 • 3. Odpowiedzialność
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w związku z wzięciem udziału w Konkursie, chyba że powstała z winy Organizatora, lub powstałą w wyniku przyznania bądź nieprzyznania nagrody w Konkursie.
 2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy jego Zgłoszenie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa i w tym zakresie zwalnia lub zwolni Organizatora lub Operatora z wszelkiej odpowiedzialności.
 3. Organizator lub Operator nie będzie ponosić odpowiedzialności za inne okoliczności mające wpływ na przyznanie lub nieprzyznanie Nagrody spowodowane przez działanie czynników pozostających poza kontrolą Organizatora lub Operatora.
 4. Organizator lub Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem lub zaniechaniem osób trzecich biorących udział w obsłudze Konkursu.
 5. Organizator lub Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją, systemami informatycznymi, działanie lub brak działania systemów informatycznych bądź w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki Konkursu.

 

 • 4. Dane osobowe
 1. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora i Fundatora jego danych osobowych objętych Zgłoszeniem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu organizacji Konkursu.
 2. Podanie danych osobowych przez Zwycięzcę jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest MMC Car Poland Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, kontaktu ze Zwycięzcami, umieszczenia listy Zwycięzców w Serwisie Facebook, oraz w celach związanych z rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji.
 4. Administrator jest upoważniony do dalszego powierzenia firmie kurierskiej odpowiedzialnej za wysyłkę nagród przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami celem obsługi Konkursu.

 

 

 • 5. Zadania Uczestnika Konkursu i przebieg Konkursu

 1. Uczestnik realizuje Zadania Konkursu za pośrednictwem Serwisu Facebook.
 2. Zadanie Konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe: dlaczego nie możesz doczekać się Eclipse Cross w Polsce?
 3. Uczestnik Konkursu musi zamieścić odpowiedź na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Fundatora. Odpowiedź opublikowana w komentarzu do posta konkursowego zwana jest dalej „Zgłoszeniem”.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie osoba przystępująca do Konkursu musi:

(i) zalogować się na swój publiczny profil w Serwisie Facebook,

(ii) dodać Zgłoszenie w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Facebookowym Fundatora: facebook.com/MitsubishiMotorsPolska,

(iii) zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.

 1. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę Zgłoszeń.
 2. Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać do Konkursu jedynie Zgłoszenia, których są wyłącznymi autorami.

 

 • 6. Nagrody
 1. Nagrodą w Konkursie są dwa podwójne zaproszenia na prasową premierę samochodu Eclipse Cross, która odbędzie się 20 lipca 2017 roku w Warszawie wraz z noclegiem dla 4 osób w Warszawie. Łączna wartość nagrody nie przekracza 760 zł netto.
 2. Zwycięzcy przysługuje prawo do wyboru jednej z dwóch dat skorzystania z noclegu: 19/20 lipca 2017 roku lub 20/21 lipca 2017 roku.
 3. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych, w szczególności uzasadnionych wątpliwości co do przyznania nagrody w Konkursie, wszelkie sprawy będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Komisję Konkursową.
 4. Organizator wyłoni Zwycięzcę do 17 lipca 2017roku.
 5. Zwycięzca zostanie ogłoszony pod postem konkursowym.
 6. Niezależnie od powyższego Zwycięzca zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody za pośrednictwem Serwisu Facebook w wiadomości prywatnej.
 7. Wydanie Nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 8. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
 9. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.

 

 • 7. Prawa autorskie
 1. Uczestnik przez zgłoszenie udziału w Konkursie potwierdza, że jest autorem Zgłoszenia. Przesłane Zgłoszenia nie mogą naruszać praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych innych osób.
 2. Przesyłając Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Fundatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora oraz Fundatora ze Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz na 24 miesiące od jego zakończeniu, z możliwością udzielenia dalszej sublicencji na rzecz dowolnych innych podmiotów, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, przetwarzanie, wykonywanie praw zależnych, łączenie z innymi utworami.
 3. Zwycięzca, przed wydaniem Nagrody może zostać poproszony o podpisanie Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, na mocy której zostanie potwierdzone przeniesie autorskich praw majątkowych do Zgłoszeń na Fundatora pod rygorem odmowy prawa do Nagrody. Niezależnie od podpisania umowy o której mowa powyżej, z chwilą wyłonienia danego Zwycięzcy Fundator nabywa nieograniczone autorskie prawa majątkowe do przesłanych nagrodzonych Zgłoszeń oraz prawa do rozpowszechniania ich opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, w następujących polach eksploatacji: utrwalania, w tym utrwalania na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, dyskietki, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotniania określoną techniką, w tym zwielokrotniania techniką drukarską, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, wykorzystania w sieci Internet, lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publicznego wykonania lub odtwarzania, nadawania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawania za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, nadawania w kinie, tworzenia i rozpowszechniania utworów zależnych, wykorzystanie w technologiach bezprzewodowych sieciach telefonicznych, modyfikowania , w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, wystawiania, wyświetlenia, najmu, dzierżawy, umieszczania na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzania do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowania jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), swobodnego używania i korzystania ze Zgłoszeń oraz ich pojedynczych elementów w zakresie promocji i reklamy. Fundator ma prawo do przeniesienia nabytych praw autorskich do Zgłoszeń na podmioty trzecie.
 4. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie do przesłanych przez siebie Zgłoszeń oraz że przesłane przez niego Zgłoszenia nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku lub dóbr osobistych osób trzecich.
 5. Z tytułu udzielenia licencji, jak też przeniesienia praw autorskich do Zgłoszeń, nie przysługuje wynagrodzenie. Przedmiotowe prawa są udzielane/przenoszone w zamian za możliwość partycypacji w Konkursie.
 6. Fundator zastrzega sobie prawo wykorzystywania Zgłoszeń bez konieczności wskazywania imienia i nazwiska ich autorów.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Fundatora opracowań Zgłoszeń. W razie, gdy przeróbki i inne opracowania Zgłoszeń stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich, Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego przedmiotu przez Fundatora w zakresie w jakim Fundator nabywa autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia.
 8. Fundator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania Zgłoszenia.

 

 • 8. Odbiór nagród.
  1. Informacje o przyznanej Nagrodzie będą publikowane w Serwisie Facebook.
  2. W ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia Zwycięzcy, Zwycięzca zobowiązany jest przekazać Organizatorowi adres e-mail i nr telefonu do kontaktu, adres pocztowy, dane osoby towarzyszącej oraz informację na temat terminu, w którym Zwycięzca wykorzysta nocleg. Dane takie powinny zostać przesłane w formie wiadomości mailowej na adres e-mail: eliza.puda@kalicinscy.com.
  3. Zaproszenie na event zostanie przesłane drogą pocztową, na adres wskazany przez Zwycięzcę. Ponadto Zwycięzca wraz z osobą towarzyszącą zostaną wpisani na listę gości uprawnionych do wejścia na event.
  4. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku w terminie lub podania nieprawidłowych danych powodujących brak możliwości kontaktu ze Zwycięzcą, Zwycięzca traci prawo do nagrody.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn zależnych od Zwycięzcy.

 

 • 9. Reklamacje

Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie z dopiskiem” „Eclipse Cross Pre-lounch”  do Operatora drogą mailową na adres eliza.puda@kalicinscy.com w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż do  31 lipca 2017 roku. Reklamacje zgłaszane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Komisję Konkursową. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Komisji Konkursowej za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji.
 2. Reklamacje rozstrzyga Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Operatorem poprzez e-mail: eliza.puda@kalicinscy.com. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 dni roboczych.
 4. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych przez Uczestników, ani też nie gwarantuje, że serwis Facebook będzie wolny od zakłóceń lub błędów.

 

 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Udział Uczestnika w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i równoznaczny z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu oraz oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w Regulaminie.
 2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

Warszawa, dnia 13 lipca 2017 roku.